Calaméo - Bucurestii de altadata, Volumul 1 - C. Bacalbasa

Instructor de tir suisse anti aging,

Descarcă revista în format PDF - idea

Petru Groza, nr. I pentru cununa de pe mormîntul lui Awiam Iancu Le mourvejment pour deposer une couronne suir Io tomibe d'av.

gel isotrex anti-imbatranire screening anti-imbatranire pentru ovar

R, împotriva regi1mului burghezo~moşieresc Nouveaux temoignages 1documentaires suir Io lutte des ouriers du departement de Hunedoara, g uides par le Pa. Ioniţă, Organizaţii de masă - lega1fe, semiilego1le sau i1fego1le - create, con:du se sau infuenţote de P. Muzeul din Deva a fost înfiinţat din iniţiativa Societăţii de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara, fondată în anulsub egida căreia şi-a dezvoltat activitatea în instructor de tir suisse anti aging de mai multe decenii.

Rela IBm că între membrii cei mai de seamă ai acestei societăţi se numără şi marea personalitate a lui George Bariţiu, membru de onoare al societăţii.

elimina ridurile online gratuit a 65-a convenție anuală cahf pentru anti-îmbătrânire

De la înfiinţare, muzeul s-a dezvoltat cu precădere, atît în ce priveşte fondul de obiecte, cît şi preocupările personalului ştiinţific care l-a deservit în direcţia arheologică. Intre anii şiSocietatea de istorie şi arheologie a editat o serie de anuare însumînd, pe lîngă partea oficială şi administrativă, şi unele lucrări istorice, arheologice şi etnografice, privitoare la regiunea hunedoreană.

La sfîrşitul primului război mondial, odată cu desfiinţarea societăţii care l-a creat, muzeul intră în patrimoniul judeţului, continuîndu-şi activitatea, pe mai departe, pe baza regulamentului de funcţionare sta- bilit cu acest prilej. In perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale, cu toate dificultăţile materiale şi o totală insuficienţă de personal, activitatea muzeului s-a caracterizat printr-un apreciabil efort în munca de colecţionare şi de conservare a pieselor, prin identificarea de noi aşezări arheologice, salvarea diferitelor descoperiri întîmplătoare cît şi efectuarea unor cercetări pe teren şi publicarea rezultatelor obţinute.

In decursul acestei etape - mai precis în anii instructor de tir suisse anti aging apărut patru numere din Publicaţiile Muzeului judeţului Hunedoara, apoi, începînd cu anuarul Sargetia, Acta Musei Regionalis Devensis, publicaţie a cărei editare continuă şi în prezent. Prin aportul acestui periodic la promovarea ştiinţei istorice şi a arheologiei, prin lucrările personalului de muzeu şi a unor valoroase colaborări externe, publicaţia s-a impus de la început, atît în cercurile ştii:1ţifice de specialitate din ţară, cît şi în cele din străinătate.

La această mare operă de dezlegare şi de interpretare a faptelor pe baza învăţăturii marxist-leniniste, s-a alăturat de la început şi cercetarea locală hunedoreană, cu precădere aceea a Muzeului judeţului Hunedoara, concretizată prin studierea şi interpretarea unui bogat material documentar legat de istoria străveche şi veche a societăţii plămădite pe aceste străbune meleaguri; prin cercetarea şi publicarea unor inedite mărturii arhivistice, preţios tezaur pentru reconstituirea şi cunoaşterea cît mai aprofundată a trecutului de muncă şi de luptă crema protectoare antirid decleor spf 30 ţărănimii şi al muncitorimii hunedorene, revărsat în proteste, greve şi răscoale.

Metodele noi de cercetare, de naturkosmetik anti-imbatranire şi de interpretare ::i fenomenului natural şi social-politic, au dus la dezlegarea ştiinţifică a numeroase probleme importante, legate de procesul de transformare în timp a societăţii de pe teritoriul de azi al Hunedoarei.

Situat în lunca Mureşului şi a văilor adiacente acestuia, dispunînd de mari bogăţii ale solului şi ale subsolului şi avînd o largă reţea de comunicaţii, ţinutul hunedorean se caracterizează printr-o permanentă şi intensă locuire, începînd cu cele mai îndepărtate epoci de prezenţă umană în aceste locuri şi pînă în timpurile de azi.

Imprejurarea oferă de la sine un larg cîmp de cercetare, c:uprinzînd cele mai variate aspecte de existenţă şi de desfăşurare de fapte şi evenimente, de creaţii materiale şi spirituale, produse, în timp, de această societate şi potrivit cu posibilităţile şi specificul diferitelor orînduiri sociale în care a existat, fiecare epocă istorică şi-a lăsat, prin urmele transmise, într-o formă sau alta, amprenta caracteristică vremii respective şi a capacităţilor creatoare de care dispunea societatea timpului.

E cunoscut că cea mai veche, dar şi cea mai lungă orînduire parcursă de societatea omenească este cea a comunei primitive, care începe odată cu apariţia omului şi durează pînă la împărţirea societăţii în clase antagoniste. Vîrsta cea mai veche a comunei primitive, din care se păstrează pe teritoriul hunedorean urme ale omului primitiv, locuitor al peşterilor, este aceea a pietrei cioplite paleolitic.

Primele mărturii sigure de prezenţă a omului primitiv pe pămîntul Hunedoarei, sesizate de cercetătorii muzeului din Deva prin investigaţii personale, sau în colaborare cu cercetători ai unor instituţii centrale, ne conduc cu cîteva sute de mii de ani în urmă pe la mijlocul acestei faze de existenţă umană. Aşezările omeneşti din această primă orînduire istorică aparţin diferitelor seminţii şi cremă cellogic anti-îmbătrânire caracterizate, fiecare din el~, prin anumite tipuri şi specii de obiecte şi, mai ales, prin forma şi elementele de decor ale ceramicii, apoi, a cunoaşterii diferitelor metale, a stadiului economic şi social de dezvoltare a acestor societăţi etc.

Chiar dacă, din motive obiective, contribuţia cercetării locale, în cazul de faţă a Muzeului judeţului Hunedoara, în studierea problemelor oferite de societăţile îndepărtate ale acestor timpuri străvechi este mai modestă, ea a fost totuşi prezentă, în măsura instructor de tir suisse anti aging şi a profilului de specialitate a cercetătorilor.

O primă contribuţie adusă de personalul muzeului în promovarea cunoştinţelor asupra specificului şi răspîndirii teritoriale a aşezărilor şi a celorlalte vestigii rămase pe urma posibilităţilor oamenilor acelor vremuri îndepărtate, o formează depistarea pe teren a unui deosebit de mare număr de aşezări necunoscute şi inedite în lucrările de specialitate.

Dados do documento

Din vasta gamă a acestor descoperiri, făcute de regulă pe bază de observaţii la suprafaţă şi împreunate cu achiziţii de materiale, menţionăm aşezările neolitice şi din epoca bronzului din hotarul localităţiţilor Bărăşti, Boholt, Băieşti, Mintia, Şoimuş, Subcetate, Tîmpa, Buituri, Zlaşti, Totia etc. Obiectele, şi în special mască de față cu muștar antirid recoltată din aceste aşezări, păstrată în muzeul devean, aruncă lumină vie asupra răspîndirii şi frecvenţei pe teritoriul hunedorean a purtătorilor unor culturi cum este cultura Turdaş, atît de generalizată pe întregul cuprins al ţării şi, mai ales, cultura Coţofeni şi Sighişoara Wietenbergambele aparţinătoare epocii bronzului.

Culturii Turdaş îi aparţine o nouă aşezare neolitică Sargetia, V. E vorba de o vastă aşezare omenească cu locuinţe la suprafaţă, în preajma cărora s-au găsit o serie de obiecte de piatră şi os şi, bineînţeles, un reprezentativ material ceramic, caracteristic epocii pietrei şlefuite. Pentru pătrunderea culturii Tisa înspre est, o contribuţie pozitivă formează cercetarea aşezării din perimetrul actual al municipiului Deva, care a furnizat un interesant şi bogat material ceramic şi unelte din piatră şi os, specifice fazei a instructor de tir suisse anti aging a acestei civilizaţii, plasată cronologic în timp între cultura Turdaş şi rie veche, II, Coţofeni Studii şi cercetări de isto O aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului Sargetia, V,a fost dată la iveală în hotarul satului Tîmpa.

Ceramica aflată în acest obiectiv arheologic se încadrează în epoca bronzului, aparţinînd culturii Sighişoara tîrzii, cu observarea unor fenomene de puternică influenţă a culturii Otomani, determinată de pătrunderea purtătorilor acestei din urmă culturi pe Mureş.

Epocii bronzului îi aparţine şi noua aşezare pregnant sesizată în partea de vest a municipiului Deva, în cartierul Viile Noi, atribuită purtătorilor culturii Sighişoara, cu constatarea că unele produse ceramice descoperite aici se detaşează de majoritatea celorlalte materiale, 13 16 îndrumînd spre ceramica reprezentativă pentru Îaza timpurie a primei epoci a fierului Sargetia, VI, Prezenţa sciţilor în valea Mureşului este atestată prin descoperirea la Deva şi Şoimuş a unor morminte, cu existenţa inventarului de obiecte specifice acestei societăţi nomade păstrat în muzeul judeţean Sargetia, I, Aceeaşi valoare o prezintă săpăturile executate în hotarul localităţii Săuleşti, pentru precizarea şi cunoaşterea mai aprofundată a aspectului hallstattian al culturii descoperite aici.

Materialul ceramic - ceşti negre lustruite cu toarta supraînălţată, străchini cu proeminenţe şi tortiţe, urne bitronconice, ornamentele ceramice, cuţit din bronz, precum şi alte elemente - constituie indicii pentru încadrarea aşezării şi a cimitirului de la Săuleşti în prima fază a epocii fierului, iar lipsa elementelor pregnant scitice atestă că, în acest caz este vorba de un aspect al Hallstattului local, tracic Apulum, VI, După cum s-a precizat mai sus, dacă cercetările de comună primitivă, împreunate cu săpături, s-au executat în număr mai instructor de tir suisse anti aging, faptul este compensat oarecum şi prin studierea şi publicarea unor serii de materiale arheologice aparţinătoare acestei orînduiri, aflate din timpuri mai vechi în colecţiile muzeului judeţean, sau recrutate mai recent pe teren.

Aceste cercetări au avut în vedere nu numai punerea în circuitul ştiinţific a pieselor respective, fixarea tipologiei lor, a încadrării în timp în limitele epocilor respective, ci şi formularea altor observaţii legate de particularităţile prezentate de aceste vestigii, în ra port cu aspectul general al culturilor cărora le aparţin.

zo anti-imbatranire alimente împotriva îmbătrânirii

Menţionarea cîtorva titluri din lista acestora considerăm că nu este lipsită de interes : Dacii pe dealul cetăţii Deva, partea introductivă în Omagiu lui C. Daicoviciu, ed. Centru al statului dac în ultimele două veacuri ale existenţei sale, ţinutul Hunedoarei este păstrătorul unor bogate mărturii arheologice rămase de pe urma străbunilor daci, a căror fiinţă şi cultură, alături de cea romană, stau la baza originii noastre ca limbă şi neam.

Aceste vestigii care reprezintă în ultima instanţă cultura materială şi spirituală a poporului nostru de-a lungul veacurilor, prezentate pe întregul teritoriu al ţinutului hunedorean, ca şi pe cel al întregului pămînt românesc, aduse la suprafaţă prin cercetări arheologice, aveau să servească la cunoaşterea cît mai temeinică a populaţiei autohtone din cele două veacuri premergătoare cuceririi Daciei de către romani, ca şi din epoca urmă- toare.

Astfel, prin grija colectivelor Institutului de istorie al Academiei, de sub conducerea acad. Daicoviciu, colective din care au făcut parte şi cercetători ai muzeului de istorie din Deva, s-au efectuat săpături sistematice de mari proporţii la cetăţile şi aşezările dacice din munţii Orăştiei : Piatra Roşie, Costeşti, Blidaru, Grădiştea de Munte etc.

Pe culmi de dealuri, pe terasele şi spinarea instructor de tir suisse instructor de tir suisse anti aging aging, au fost aduse la suprafaţă o serie de cetăţi şi turnuri de observaţie şi semnalizare, construcţii religioase, gospodării ale ţăranilor daci, precum şi altele, tot atîtea obiective de mare interes cea mai nouă cremă anti-îmbătrânire, cultural şi turistic.

Astfel, investigaţiile pe teren, împreunate cu săpălri, au scos la suprafaţă puternica cetate de la Băniţa din gura bazinului Văii Jiului, situată la înălţimea de o mie de metri de la nivelul mării ; cea mai greu accesibilă dintre toate fortăreţele dacice, cunoscute pînă în prezent. Avînd menirea să asigure apărarea dinspre sud, dinspre Valea Jiului, a marelui complex al cetăţii de scaun a regilor daci de la Sarmizegetusa, Dealul Cetăţii de la Băniţa cuprinde o serie de lucrări de apărare; situate în diferite puncte ale înălţimii.

Sistemul defensiv al cetăţilor şi aşezărilor dacice din munţii Orăştiei cu greu ar putea fi înţeles fără cetatea de la Băniţa. Eliminînd acest punct fortificat de pe harta strategică a ţinutului, ar fi însemnat să rămînă fără apărare, dinspre sud, întreaga regiune muntoasă de la sud de Orăştie, centrul defensiv al statului dac în perioada Burebista-Decebal Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei.

Cetatea dacică de la Băniţa, Bucureşti, Strădaniilor depuse de cercetătorii muzeului se datorează îmbogăţirea listei obiectivelor arheologice dacice, prin identificarea pe teren şi dezvelirea prin săpături şi a altor aşezări situate în vecinătatea marelui complex din munţii Orăştiei, pe ambele părţi ale văii Mureşului, puncte neatestate pînă în prezent. E vorba, în primul rînd, de aşezările fortificate de la Cozia şi Cîmpuri-Surduc, ambele cercetate prin săpături.

Enviado por

Aşezarea dacică de la Cozia, de pe dealul Piatra Coziei, înălţime caracterizată printr-o formă accidentată, izolată, dar nu lipsită de mici terase, cu vederi cuprinzătoare asupra împrejurimilor şi a văii Mureşului, intră în categoria staţiunilor de înălţime de tipul celor din munţii Orăştiei.

Caracteristicile vestigiilor arheologice de la Cozia situează această aşezare în timp, în funcţie de tipologia şi ornamentaţia produselor ceramice mai ales, în cadrul culturii materiale dacice specifice sec.

Sargetia, VI, In hotarul localităţii Cîmpuri-Surduc au fost semnalate şi cercetate două obiective arheologice, la aproximativ un km distanţă între ele, unul pe dealul Cetăţeaua, altul la locul numit La mănăstire.

In acest din urmă punct, pe platoul nivelat artificial, au fost dezvelite urmele unui zid de incintă, construit în partea de jos din piatră brută cu legătură de pămînt şi continuat în partea de sus în lemn şi chirpici.

Urmînd în general marginile platoului, zidul puternic de fortificaţie, astfel construit, închide un spaţiu larg, oval, în interiorul căruia au fost constatate urmele unor vetre de locuire. Obiectivul al doilea de pe dealul Cetăţeaua, mai sărac în urme de construcţii, ele fiind distruse în cursul timpului, a furnizat, totuşi, suficiente mărturii de inventar mărunt unelte, ceramică şi monedepentru a se putea constata că forma şi tehnica vaselor descoperite în cele două puncte din hotarul localităţii Cîmpuri-Surduc - La Mănăstire şi pe dealul Cetăţeaua - aparţin aceleiaşi epoci a societăţii dacice, avînd, fără îndoială, o legătură directă, de existenţă şi de apărare, între ele Sargetia, IV, Alte aşezări dacice identificate pe înălţimile mărginaşe crema pentru fata nivea Mureşului sînt cele de la Ardeu, Bretea Mureşului, Deva ş.

Daicoviciu" ; Sargetia, VII, O altă latură în activitatea de urmărire a existenţei şi activităţii societăţii dacice în actualul ţinut al Hunedoarei o formează şi grija pentru achiziţionarea şi studierea diferitelor tezaure monetare sau a celor cu instructor de tir suisse anti aging de podoabă, date la suprafaţă, aproape în toate cazurile, datorită hazardului.

Achiziţionarea, studierea şi publicarea unor atari descoperiri, ca cea de la Sălaşu de Sus, Răduleşti, Ardeu ş. La rezultate concludente au condus şi publicarea unor tezaure tot din timpul Daciei libere, cuprinzînd denari republicani romani, folosiţi de daci în tranzacţiile lor comerciale mai largi din perioada premergătoare cuceririi romane Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, Instructor de tir suisse anti aging, III, ; Studii şi cercetări numismatice, III, O menţiune aparte merită în şirul descoperirii produselor meşterilor daci, din cuprinsul actualului teritoriu al Hunedoarei, deosebit de valorosul tezaur cu obiecte de argint găsit în hotarul localităţii Sărăcsău.

Studiul acestei descoperiri a permis formularea unor importante concluzii ca : datarea acestor tezaure în sec. Date la iveală îin inima sau în vecinătatea regiunilor metalifere - şi în acelaşi timp a centrelor de stăpînire dacică - aceste mărturii pledează atît pentru etnicitatea lor cit şi pentru existenţa unor centre locale de fabricaţie, iar unitatea tipurilor din diferite tezaure indică şi unitatea de port a societăţii dacice; cel puţin în ce priveşte destinaţia acestor obiecte.

Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice. Tezaurul de la Sărăcsău şi Seica Mică, Bucureşti, Studierea tezaurului de podoabe din argint de la Săliştea, descoperit în urmă cu un veac şi jumătate, şi păstrat instructor de tir suisse anti aging Muzeul de artă din Viena, s-a concretizat prin fixarea cronologiei şi a apartenenţei dacice a acestui grup de obiecte, fapt care aduce o nouă contribuţie la sporirea mărturiilor legate de posibilităţile artistice ale meşterilor daci din sec.

Tot pe linia cunoaşterii cît mai aprofundate a culturii dacice în ţinutul Hunedoarei, socotim valabilă noua interpretare formulată celor trei monumente primitive antropomorfe descoperite acum mai bine de un secol în Munţii Apuseni, la Baia de Criş. Valoarea arheologică documentară, ca şi timpul îndelungat care a trecut de la descoperirea aces.

Variatele concluzii însă la care s-au oprit diferiţii cercetători 16 19 au Îost tn toate cazuriie puţ:în probabile, aiteor:î departe de o realitate ştiinţifică.

Dezlegarea semnificaţiei lor pe baze juste imita ridurile de pe frunte impunea de la sine prin valoarea pe care o prezentau. Supuse unei minuţioase analize tehnice de execuţie şi de stil, monumentele de la Baia de Criş, expuse în muzeul din Deva, au putut fi încadrate, socotim corect, atît sub aspectul cronologic şi etnic cît şi al semnificaţiei lor, considerate da fiind piese sculpturale străvechi dacice, lucrate în relief, databile în prima epocă a fierului, reprezentînd zeităţi protectoare ale minerilor OGAM Tradition Celtique, Tome XVII, fasc.

Ca important ţinut de stăpînire romană în Dacia superioară, străvechiul pămînt al Hunedoarei a păstrat pe întregul său cuprins o sumă considerabilă a mărturiilor materiale, create în cei de ani de stăpînire romană pe aceste meleaguri ca : vestigii ale unor oraşe, tîrguri şi sate, necropole, urme de exploatări miniere, drumuri şi opere de artă, monumente sculpturale şi epigrafice, precum şi un şir nesfîrşit al altor urme de tot felul, toate la un loc creaţii ale unei civilizaţii inflo Desigur că o astfel de civilizaţie, cu un atare conţinut al dovezilor arheologice, a oferit în toate timpurile mari posibilităţi de cercetare ştiinţifică, de studiu şi de publicare a rezultatelor obţinute.

Alături de acestea, numeroase sînt punctele de arheologie romană necunoscute mai înainte, dar depistate pe teren ca rezultat al unor observaţii obţinute pe urma numeroaselor periegheze, efectuate în timp în acest scop, sau mulţumită diferitelor descoperiri întîmplătoare făcute de regulă cu prilejul lucrărilor agricole.

Ar fi greu să amintim aci toate aceste puncte, tot atîtea obiective arheologice care s-au oferit şi se oferă din plin spre cercetare arheologilor locali, sau celor ai institutelor centrale de specialitate. Amintim cu această ocazie doar cîteva dintre ele, acelea care au format obiectul unor cercetări, uneori împreunate şi cu săpături sistematice şi publicate.

plasmă sanguină anti-îmbătrânire crema de ochi anti-imbatranire pentru 20 de viteze

Dezvelirea la Ulpia Traiana a unui cuptor de ars ceramică forma la acea dată singurul monument roman de acest gen, cercetat sistematic şi complet. Ilustraţiile şi, mai ales, releveele acestei construcţii, pot servi oricînd ca model pentru cunoaşterea structurii unei asemenea construcţii Dacia, IX-X, La fel, descoperirea în hotarul satului Hobiţa, în vecinătatea capitalei provinciei, a unei Villa rustica Mateteriale arheologice privind istoria veche a R. Cunoaşterea amănunţită a unor atari construcţii de gospodărie agricolă sclavagistă este fericit completată cu o 17 20 altă Villa rustica recent adusă la suprafaţă în hotarul Devei, fiind interesantă şi prin prezenţa elementului dacic, în asociaţie cu cel roman, ca şi prin suprapunerea pe teritoriul ei de desfăşurare a unor grupuri umane care indică sec.

II-III e. Continuînd cu cercetarea pe teritoriul hunedorean, ca şi în alte părţi ale Daciei, a unui număr cît mai mare de asemenea construcţii romane gospodăreşti, se crema de fata cu aloe vera facuta in casa putea ajunge cu timpul la cunoaşterea tipului general de Villa rustica, specific pentru provincia din nordul Dunării, fapt care pînă în prezent nu a fost fixat în ansamblul său.

iasengarden.rota/iasengarden.ro at master · ryanfb/iasengarden.rota · GitHub

Este instructor de tir suisse anti aging să menţionăm în acest context şi Villa suburbana de la Ulpia Traiana Sargetia, I,care împreună cu alta dezvelită tot la marginea capitalei Daciei romane C. Daicoviciu, Dacia, I,oferă suficiente elemente caracteristice pentru instructor de tir suisse anti aging construcţii, la fel mai puţin cercetate în preajma marilor oraşe ale Daciei superioare. Ca monument rar de arhitectură funerară, cercetat prin săpături pe teritoriul provinciei, e de echantillons gratuits pour suisse anti aging Mausoleul Aureliilor din necropola Recenzii simple de ser anti-imbatranire la Ulpia Traiana, care, prin forma, sistemul de construcţie şi prin monumentalitatea sa, ne Recenzii formule anti-îmbătrânire cu triplă potență în faţa unei realizări monumentale, unice Sargetia, I, Acest monument epigrafie este prima atestare a prezenţei în mitologia romană a divinităţii Erapolitanus", sau mai bine-zis a lui lupiter însoţit de acest epitet.

Faptul că Erapolitanus avea un templu la Micia presupune un număr mai însemnat de credincioşi, adoratori ai acestei divinităţi de origine siriană Materiale arheologice privind istoria veche a R.

Nu putem lăsa nesubliniat între aceste monumente arheologice nici aducerea la suprafaţă tot la Ulpia Traiana a unei opere sculpturale de o reală valpare istorică şi artistică, lucrată în bronz, reprezentînd capul unui bărbat.

Elementele de amănunt ale figurii, consultarea, ca analogie, a unor lucrări de plastică romană, precum şi examinarea figurilor de pe monedele imperiale au ajutat şi au permis identificarea, în piesa sculpturală de la Ulpia Traiana, a împăratului Traianus Dedus.

Impăratul, care, în scurta sa domnie, luptă la Dunărea de Ser anti-îmbătrânire fallout 4 companion împotriva dacilor liberi şi a goţilor, ia parte activă la reorganizarea şi întărirea unor oraşe din Dacia, fiind cinstit în această provincie nu numai prin ridicarea unor monumente epigrafice, emisiuni de monede ieşite din atelierele imperiale sau cele provinciale, purtînd epitete şi reprezentări simbolice Dacicus Maximus, restitutor Daciarum etc.

masca de fata pentru puncte negre acasa produse anti-imbatranire fara gluten

Această lucrare artistică, împreună cu alte opere din antichitatea romană din Dacia, demonstrează in acelaşi timp şi nivelul ridicat la care se menţine, încă pe la mijlocul secolului al III-lea cu două decenii înainte de abandonarea lui Aurelianarta sculpturală din provincia de la nordul Dunării Latomus, XXIV, 2, ; Sargetia, VII, Noi table reliefate, lucrate în piatră de marmură, găsite la Ulpia Traiana, înfăţişînd pe Mithras, înmulţesc şi completează fericit mărturiile documentare figurative referitoare la prezenţa, răspîndirea şi reprezentările plastice ale acestei divinităţi în spaţiul nord dunărean Studii şi cercetări de istorie veche, IV, ' Acum, încă în curs de desfăşurare, lucrările, încununate de un real succes, ne pun în faţă un bogat material arheologic monumente epigrafice şi sculpturale, ceramică, unelte de uz meşteşugăresc şi casnic, monede, ceramică etc.

Rezultat al acestor strădanii, îndreptate spre cunoaşterea cît mai aprofundată a acestui important obiectiv militar, dar şi civil, de la graniţa de vest a Daciei, o formează completarea datelor mai vechi C. Sargetia, VII, De asemenea, au fost identificate şi dezgropate în perimetrul aşe- zării civile un grup de instructor de tir suisse anti aging cuptoare pentru ars materiale de construcţie şi vase din lut, care pe lingă demonstrarea unei intense activităţi meşteşugăreşti în această direcţie, formează, în acelaşi timp, cea mai largă şi mai completă descoperire de acest fel din antichitatea romană de pe teritoriul ţării.

Examinarea cu atenţie a celor cinci unităţi a condus nu numai la lămurirea destinaţiei, fiecăruia în parte, ci a contribuit şi la fixarea, cu precizie, a modului de construire şi de funcţionare a unor asemenea instalaţii, atît de necesare oricărei societăţi Micia, grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică, Deva,Oct. Floca, Şt. Ferenczi, L. La fel, pe lingă o serie de construcţii cu caracter civil pentru locuit Studii şi cercetări de istorie veche, 4,au fost aduse la suprafaţă şi ruinele unei clădiri impozante de mari proporţii, cuprinzînd o serie de încăperi, bazine, canalizări şi apeducte, instalaţii de încălzit, spaţii şi curţi interioare pentru exerciţii fizice şi distracţii ş.

Odată cu scoaterea la suprafaţă la Micia, ca şi în alte aşezări romane din cuprinsul judeţului, a unor asemenea construcţii instructor de tir suisse anti aging, oricare ar fi ele, au fost recoltate şi o serie de monumente şi obiecte mărunte - materiale de construcţie, inscripţii şi sculpturi, unelte de tot felul, ceramică, obiecte de uz casnic şi vestimentar, monede etc - păstrate în muzeul din Deva şi care ajută substanţial la reconstituirea şi cunoaşterea multiplelor aspecte ale traiului populaţiei care le-a creat şi folosit.

Din variata gamă a acestor piese, caracteristice în special aşezării de la Micia, o menţiune aparte solicită relieful reprezentînd scena mitologică a răpirii Europei", două monumente funerare în formă de fronton triunghiular unul înfăţişînd divinitatea acvatică Iuppiter Danu- 19 22 bianus", Înșelătorie anti-îmbătrânire a moștenirii elvețiene, doi păuni afrontaţi în faţa unui vas ornamentalo aedicula funerară întreagă şi mai multe părţi componente ale altora.