PROGRAM DE GUVERNARE din 23 decembrie pentru

Înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian

Implementarea programului naţional de construcţie de creşe, ca suport principal pentru crearea infrastructurii antepreşcolare, a creşterii natalităţii şi a sprijinirii familiilor.

Programul implementat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este deja lansat, cu peste de solicitări înregistrate din partea unităţilor administrativ-teritoriale, din care se află în procedură de lansare a achiziţiei publice un număr de de obiective de investiţii.

Deşi este considerat un domeniu critic în ceea ce priveşte gestiunea teritoriului şi elaborarea politicilor de amenajare, acest domeniu a fost permanent marginalizat de acţiunea guvernamentală. De aceea, guvernul îşi va asuma cadastrarea sistematică înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian teritoriului.

Obiectivul asumat îl reprezintă finalizarea înregistrării sistematice în aproximativ de UAT-uri rurale, cu suprafaţă de aproximativ 3,9 milioane ha.

Corelarea acestei legislaţii cu cea din domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare Propunerea legislativă, ce urmează grunduri anti-imbatranire fi formulată, vizează măsurile prin care comisiile locale şi judeţene de fond funciar vor accelera şi finaliza procesul de retrocedare a proprietăţilor din România.

Finalizarea acestui proces este strâns legată de înregistrarea tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin lucrări de înregistrare sistematică. De asemenea, propunem ca domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ- teritoriale să fie înregistrat cu celeritate, finanţarea acestor lucrări fiind posibilă din bugetul propriu al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi de Publicitate Imobiliară.

Considerăm că este la fel de importantă şi o reformă privind evaluarea de către stat a terenurilor, ca punct minimal de plecare în stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate de către stat, în cadrul procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Locuinţe pentru specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socio- profesionale în prezent, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei derulează, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe - ANL, un program care vizează construirea de locuinţe cu chirie, destinate tinerilor cărora sursele de venit nu le permit achiziţionarea unei locuinţe şi asigurarea stabilităţii tinerilor specialişti, prin crearea unor condiţii de locuit convenabile.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va reorganiza structura ANL şi consideră oportună creşterea numărului unor astfel de locuinţe, prin construcţia atât a unor noi spaţii pentru specialişti şi tineri, cât şi a unor locuinţe de necesitate. Programul de construcţii de locuinţe sociale derulat în baza prevederilor Legii locuinţei nr.

Monumente istorice, patrimoniu cultural şi sedii administrative Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii - CNI, derulează programe de reabilitare, consolidare şi redare în circuitul public a unor astfel de imobile.

Conservăm şi înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian identitatea naţională şi culturală prin 12 construirea a cel puţin 9 muzee şi reabilitarea a cel puţin 25 de monumente istorice cu finanţare din PNRR. Beneficiile urmărite sunt: creşterea gradului de confort şi a siguranţei cetăţeanului; scăderea cheltuielilor legate de încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Creşterea gradului de acces al cetăţeanului la justiţie România are nevoie de investiţii în sistemul de justiţie, care pot fi derulate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţieiprin CNI, care are în derulare o serie de investiţii la clădiri care deservesc sistemului judiciar - construire şi reabilitare sedii de Parchete, Tribunale, Judecătorii, Curţi de Apel, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sedii administrative pentru instituţii publice, prin finalizarea a minimum 15 obiective de investiţii privind instanţele de judecată, sediile de parchete sau curţi de apel.

Transformarea programului înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian finanţare de la bugetul naţional privind Planurile Urbanistice Generale în program cu finanţare multianuală. Principalele provocări ale sistemului de administraţie publică au fost următoarele: 1.

Cuvinte cheie: C

Cadrul legislativ determinat de legislaţia primară şi secundară este inconsistent şi de slabă calitate, cu prevederi neclare, excepţii şi derogări care distrug predictibilitatea regulilor. Resursele umane din administraţia publică nu sunt întotdeauna recrutate, promovate şi evaluate pe bază de merit.

  •  PROGRAM DE GUVERNARE din 23 decembrie pentru
  • iasengarden.rota/iasengarden.ro at master · ryanfb/iasengarden.rota · GitHub
  • Medicamente anti-îmbătrânire 2021 corvette
  • Le doresc să izbândească, iar atunci când vom ști că ei sunt din nou în căutarea adâncilor taine pe care le ascunde spiritualitatea noastră, atunci vom putea noi, cei bătrâni, trece dincolo liniștiți.
  • Cuvinte cheie | iasengarden.ro - Site-ul de stiri al TVR
  • Cea mai nouă cremă anti-îmbătrânire
  • Graffiti Vol. 3 - TehnoMil | TehnoMil

Administraţia publică este preponderent reactivă la nevoile cetăţenilor şi ale mediului de afaceri. Identificarea şi evaluarea prevederilor legale care necesită schimbare şi completare pentru aplicarea eficientă a Codului Administrativ, inclusiv cele legate de folosirea limbii minorităţilor naţionale. Aproape fiecare minister are un serviciu sau o direcţie de simplificare sau de debirocratizare.

Cu toate acestea, procesele birocratice nu au înregistrat diminuări semnificative.

înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian nu există riduri pe față

Această abordare este în acord cu recomandările privind Mecanismul European de Relansare şi Rezidenţă, Comisia Europeană propunând adoptarea la nivelul fiecărui stat a unor reforme specifice care acordă prioritate digitalizării şi reducerii birocraţiei. Astfel, fondurile alocate prin Mecanismul European vor da întâietate propunerilor care creează un efect de sinergie prin înglobarea unor măsuri specifice de reducere a birocraţiei, atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţeni.

Reformele în domeniul administraţiei publice trebuie să promoveze atât consacrarea principiului integrităţii şi corectitudinii, cât şi schimbarea culturii administrative. Pe de altă parte, reforma administraţiei publice locale nu trebuie să se limiteze la descentralizare, ci trebuie să presupună stabilirea unei structuri administrativ eficiente, capabilă să conducă spre eficientizarea proiectelor de anvergură de la nivel local şi spre asigurarea unei autonomii locale extinse.

Reforma administraţiei locale constă şi în următoarele puncte-cheie: 1.

Un blog despre tehnica militara

Elaborarea şi aprobarea Codului finanţelor publice locale care să reunească într-un mod unitar şi necontradictoriu reglementările privind: finanţele publice locale, criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, fiscalitatea locală şi procedurile fiscale locale. Revizuirea Codului administrativ astfel încât să fie remediate disfuncţionalităţile constatate în cei 2 ani de aplicare şi prevederile legale care generează anomalii în administraţia publică centrală şi administraţia publică locală.

Totodată, se vor introduce reglementări pentru crearea consorţiilor administrative care să stimuleze şi să dezvolte cooperarea între autorităţile administraţiei publice locale. Elaborarea Codului de procedură administrativă care să stabilească regimul juridic aplicabil actelor şi contractelor administrative, reguli şi mecanisme pentru simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin soluţii de e-guvernare, pentru facilitarea accesului cetăţenilor la administraţia publică şi pentru creşterea transparenţei şi eficienţei instituţiilor publice.

Este necesară asigurarea autonomiei financiare a autorităţilor publice locale, inclusiv prin punerea în aplicare a măsurilor de alocare către unităţi administrativ-teritoriale a procentelor stabilite de lege privind redevenţa pentru exploatările de suprafaţă.

Guvernul va continua implementarea măsurilor privind alocarea unui procent semnificativ din impozitul pe venit estimat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administrative publice locale.

Obiective specifice Mecanisme de guvernare şi proces decizional: Guvernare focalizată pe priorităţi şi obiective Va fi revigorat procesul de planificare strategică şi vor fi definite priorităţi reale guvernamentale sau sectoriale, unnând a fi asigurată şi atragerea resurselor financiare necesare. Vor fi implementate noi mecanisme centrale pentru managementul priorităţilor.

Dezvoltarea componentei de planificare bugetară în procesul de planificare strategică Planificarea bugetară va sprijini stabilirea priorităţilor şi bugetarea corectă a resurselor necesare. Va asigura, de asemenea, predictibilitate pentru implementarea priorităţilor de investiţii şi o măsurare mai clară şi realistă a indicatorilor asumaţi. O structură simplă şi clară a administraţiei centrale Va fi demarat un proces de clarificare şi de stabilire a mandatelor instituţiilor din administraţia publică centrală.

Se vor evita suprapunerile de competenţe şi vor fi clarificate atribuţiile instituţiilor aşa încât acestea să fi corespunzătoare segmentului de activitate reglementat.

Flexibilizarea managementului instituţiilor publice prin încadrarea clară a instituţiilor guvernamentale pe categorii: ® instituţii care au funcţii cu prerogative de putere publică, organizate la nivel de ministere, autorităţi, unele agenţii guvernamentale, consilii judeţene, primării etc.

Reluarea şi consolidarea procesului de descentralizare a competenţelor către administraţia publică locală Procesul de descentralizare a fost demarat odată cu eforturile României de accedere în Uniunea Europeană, ca instrument de modernizare şi reformă a administraţiei publice, conform principiului subsidiarităţii, în ideea de transfer al competenţelor către nivelul cel mai apropiat de nevoile cetăţenilor şi ale mediului privat.

De aceea, în viitor, procesul de descentralizare va continua simultan cu creşterea capacităţii administrative la nivel local. El înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian să se fundamenteze pe o analiză reală, bazată pe colectarea şi interpretarea datelor şi pe un proces amplu de consultare între autorităţile publice relevante.

Nicio descentralizare de sarcini nu Crema anti-imbatranire certi cell recenzii va face fără transferul resursei financiare aferente.

Resursa financiară va trebui să fie precisă, cuantificabilă şi cu caracter permanent.

Acest sistem va asigura că Impozitul pe Venit, prin diverse mecanisme de alocare, va finanţa în integralitate administraţia publică locală. Totodată, se va asigura stabilitatea acestui sistem, eliminându-se modificările anuale prin legi speciale. O atenţie deosebită va fi acordată implementării programelor de finanţare a investiţiilor locale de tip PNDL, astfel încât ele să fie transparente, eficiente şi coordonate cu programele finanţate din fonduri UE.

Implementarea în condiţiile legii a procesului de transfer al activelor abandonate sau închise în urma procesului de reorganizare-restructurare ale ministerelor, regiilor autonome, companiilor de stat şi societăţilor cu capital integral de stat în domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale, cât şi reglementarea juridică a patrimoniului sindical. Creşterea eficienţei furnizării serviciilor publice la nivelul administraţiei publice locale prin stimularea unor soluţii de asigurare în comun a acestora, acolo unde este cazul, pe bază voluntară.

O analiză a activităţii acestora arată că sunt, de cele mai multe ori, ineficiente, subdezvoltate şi pasive.

înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian cea mai bună spălare anti-îmbătrânire pentru piele sensibilă

Multe dintre aceste structuri deconcentrate au corespondent în administraţia publică locală descentralizată din subordinea consiliilor locale, judeţene şi ale primăriilor, de exemplu în sectoare precum tineret şi sport, servicii sociale sau de sănătate.

De asemenea, se poate observa cum unele spitale aflate în subordinea administraţiei publice locale funcţionează mai eficient şi beneficiază de resurse superioare şi finanţare mai bună.

Guvernul va clarifica pe baza unei evaluări serioase mecanismele de coordonare şi management al acestora, care să pună activităţile desfăşurate într-o paradigmă bazată pe performanţă şi eficacitate. Debirocratizare şi simplificare administrativă Criza epidemiologică prin care trecem a pus la încercare capacitatea administraţiei de a răspunde solicitărilor şi nevoilor cetăţenilor.

Este mai clar ca oricând că este nevoie de un aparat administrativ modem, care să răspundă rapid şi eficient nevoilor societăţii. Va continua procesul de simplificare administrativă pentru reducerea poverii administrative - sunt mai bine de 10 ani de când guvernele derulează proiecte de măsurare a costurilor administrative generate de legislaţie pentru companii şi cetăţeni, fiind cheltuite zeci de milioane de euro din fonduri europene, însă, fără un proces solid, cuantificabil prin indicatori de implementare.

Digitalizarea, simplificarea şi debirocratizarea serviciilor publice din administraţie şi automatizarea cât mai multor procese şi interacţiuni, prin utilizarea celor mai noi tehnologii TIC de administrare a datelor.

Introducerea de proceduri administrative corelate strict cu sistem de e-guvernare.

Uploaded by

Creşterea accesibilităţii serviciilor publice online. Crearea infrastructurii naţionale de registre administrative în administraţia publică: crearea şi administrarea unor identificatori unici, implementarea înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian arhitecturi TIC standardizate, realizarea şi extinderea interoperabilităţii dintre acestea, sistematizarea şi simplificarea fluxurilor de date, de interogare şi a procedurilor de raportare. Realizarea de sisteme informatice unitare la nivel local, care să permită interoperabilitatea sistemelor diverselor UAT-uri cu nivelul central; realizarea raportărilor Open Data conform specificaţiilor unitare la nivel naţional.

Cadastrarea proprietăţilor statului; implementarea generalizată, la nivelul UAT, al instituţiilor publice şi al operatorilor de servicii de interes economic general a instrumentelor digitale de identificare, inventariere, evaluare şi stocare de tip GIS. Interoperabilizarea bazelor de date local-central, reglementarea accesului reciproc la bazele de date local-central şi central-local.

Resursele umane din sectorul public 1. Administraţie în interesul cetăţeanului şi orientare către rezultate. Evaluarea pentru fiecare instituţie şi fiecare funcţionar va fi în raport cu rezultatele obţinute. Implementarea unui cadru unitar de competenţe la nivelul administraţiei o carieră mai clară.

Graffiti Vol. 3

Este nevoie de un sistem instituţional şi legal stabil, coerent şi eficace, care înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian asigure un management unitar al tuturor resurselor umane care lucrează în administraţia publică. Este necesară clarificarea şi eficientizarea rolului şi mandatului ANFP, precum şi a capacităţii sale tehnice, astfel încât să devină o instituţie aliniată la standardele de calitate din domeniu în ţările UE.

Va fi operaţionalizat un nou cadru de competenţe pentm funcţia publică, reglementat de Codul Administrativ, ceea ce va conduce la definirea mixului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru ocuparea funcţiilor publice şi care va susţine profesionalizarea administraţiei publice şi creşterea calităţii resursei umane din sectorul public. Aceasta se va reflecta în recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici, formarea şi dezvoltarea lor, precum şi în evaluarea performanţelor individuale.

Implementarea unui model profesionist şi imparţial de recrutare în funcţia publică, prin organizarea unui sistem de concursuri care să pună accentul pe competenţa şi integritatea funcţionarilor publici, precum şi pe orientarea spre performanţă. Acest obiectiv va fi pus în practică prin dezvoltarea şi pilotarea unui proces transparent şi incluziv de recrutare şi selecţie în administraţia publică centrală prin concurs de recrutare.

Sistemul dezvoltat va fi aplicat progresiv în anii următori tuturor categoriilor de funcţionari publici din administraţia publică centrală. Administraţia publică de la nivel local va beneficia de asistenţa instituţiilor specializate de la nivel central pentru preluarea şi implementarea unor instrumente de recrutare 18 care să aibă în centra preocuparea pentru competenţă şi integritate a funcţionarilor publici, îmbunătăţirea radicală a modului de legiferare şi limitarea drastică a practicii de legiferare prin excepţie sau prin derogare.

Acest lucru se referă, pe de-o parte, la fundamentarea actelor normative în ceea ce priveşte evaluarea preliminară a impactului şi unificarea standardelor în acest domeniu. Pe de altă parte, această prioritate se referă la tehnica de redactare şi corelare a actelor normative şi instituirea şi în acest domeniu a unui singur standard de calitate. Dezvoltarea competenţelor digitale ale angajaţilor administraţiei publice şi asigurarea resursei umane necesare procesului de transformare digitală: i.

Sistem unic de evidenţă a personalului bugetar pentru funcţionarii publici, personalul contractual înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian administraţie şi angajaţii la stat: sistemul e-bugetar.

Se va accelera operaţionalizarea prevederilor din Codul administrativ legate de evidenţa centralizată a personalului bugetar. Se va redefini cariera funcţionarilor publici astfel încât să fie mai atractivă, cu un parcurs mai lung, care să permită cu adevărat evaluarea performanţelor pentru a orienta corpul funcţionarilor publici spre atingerea rezultatelor şi pentru responsabilizare faţă de cetăţeni şi mediul de afaceri.

înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian 10 cele mai bune plante anti-îmbătrânire

Depolitizarea funcţiei publice şi stabilirea clară a poziţiilor politice în structura administrativă. Este nevoie de profesionişti în sistemul public, aşa cum este nevoie şi de decidenţi politici care să poarte răspunderea alegerii opţiunilor de politică publică. Se va stabili, fără echivoc, care sunt poziţiile de răspundere politică reprezentanţi politici şi poziţiile din sistemul administrativ unde administraţia se bazează pe funcţionari publici. Se vor organiza consultări publice extinse pentru a înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian ce sistem de funcţie publică e cel mai potrivit pentru o Românie modernă pe termen lung corp de funcţionari publici şi bazat pe carieră sau un sistem mai flexibil, ancorat în realităţile pieţei muncii şi bazat pe concursul deschis pentru fiecare poziţie.

Indiferent de decizia finală, este important ca soluţia aleasă să masca servetel garnier utilizare urmărită şi implementată complet, fără jumătăţi de măsură sau mecanisme 19 ocolitoare. Se va clarifica, de asemenea, statutul şi rolul serviciilor deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale înalţilor funcţionari publici în sistemul administrativ român, dar şi al corpului de inspectori guvernamentali, în prezent inactiv şi generator de costuri pentru bugetul de stat.

Etică, integritate, prevenirea corupţiei înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian transparenţă Măsurile pe care se va concentra Guvernul sunt: 1. Continuarea transparentizării proceselor şi procedurilor administrative prin promovarea de date şi informaţii deschise, disponibile public.

Publicarea Online şi accesul cetăţenilor la toate cheltuielile publice, contractele de achiziţii publice şi la toate informaţiile relevante privind instituţiile statului, de la Guvern până la primării; 2.

Selecţia mai riguroasă a personalului din administraţie prin proceduri transparente şi instrumente precum concurs pentru funcţionari publici; 4. Promovarea unei culturi a eticii şi integrităţii prin introducerea unui management al performanţei, bazat pe un cadru de competenţe în funcţia publică şi un proces continuu de formare profesională bazat pe orientarea spre performanţă şi analiza nevoilor de formare pe bază de date; 5.

Tipul actului: Anul publicarii actului: Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici. Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile!

Consolidarea şi intensificarea politicilor de control şi prevenţie a faptelor de corupţie şi comportamentului lipsit de etică a personalului. Obiectivele legate de asigurarea transparenţei decizionale, accesul la informaţii de interes public sau promovarea platformelor şi surselor de date deschise vor fi realizate implicit prin măsurile de informatizare, debirocratizare, simplificare administrativă descrise în secţiunile precedente.

Un aspect pe care guvernul se va focaliza mai mult vizează executarea obligaţiilor legale în acest sens de către toate autorităţile publice centrale şi locale printr-o activitate mai intensă monitorizare şi control, inclusiv sancţionarea celor care nu respectă legea. Multe din aceste 20 normative sunt depăşite şi se referă la funcţiuni de înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian majoră - spitale, grădiniţe, şcoli, universităţi.

Va simplifica interacţiunea beneficiarilor cu autorităţile locale, va simplifica procedurile de elaborare şi avizare proiecte, va crea un flux mai rapid pentru autorizarea lucrărilor, va eficientiza monitorizarea execuţiei lucrărilor.

Se vor înlocui cele perimate şi se vor abroga cele care nu mai au obiectiv, referindu-se la materiale, tehnologii sau procese de proiectare care nu se mai folosesc. Se propune transformarea programului din program cu finanţare anuală în program cu credite de angajament multianuale. La această dată ANCPI are posibilitatea de a a contracta lucrări de cadastru sistematic la nivel de UAT întreg, sectoare cadastrale şi prin înregistrarea în cadastru şi cartea funciară a planurilor parcelare.

Propunem totodată ca în această etapă să se prioritizeze înscrierea în cartea funciară a tuturor imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului şi al UAT-urilor, ca o garanţie a inventarierii corecte a suprafeţelor de teren şi a construcţiilor edificate pe acesta folosindu-se de asemenea bugetul de venituri proprii al ANCPI.

Implementarea Programului Naţional a constituit şi trebuie să constituie o prioritate pentru ANCPI, fiind unul dintre cele mai importante proiecte pe care aceasta îl va derula şi în următorii ani utilizând pe lângă fondurile europene alocate pe Axa 11 POR şi fondurile proprii ale acesteia.

Totodată, Programul naţional privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe este un program de finanţare multianual pentru care se alocă credite de angajament pe o perioadă de 3 ani, însă cu alocarea eşalonată a creditelor bugetare anuale.

Atentie: wall of text! Armata marsaluieste pe stomacul ei. As adauga eu, si civilii. Preluat de pe facebook.

Pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin aceste programe se vor asigura credite de angajament de înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian bugetul de stat pentru întreaga durată de derulare a acestora, precum şi credite bugetare anuale, în vederea transferării sumelor necesare realizării obiectivelor de investiţii pentru beneficiari, conform contractelor de finanţare şi graficelor de execuţie.

Printr-o politică fiscal-bugetară consistentă, vom consolida rolul strategic al statului la nivel macroeconomic. Va fi susţinută oferta prin instrumente financiare şi granturi pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum şi prin scheme de ajutor de stat pentru investiţii noi şi garanţii de stat pentru credite, urmărindu-se inclusiv reintegrarea pe piaţa muncii a angajaţilor din sectoarele afectate de pandemia de Covid Noua paradigmă economică a României va asigura sustenabilitatea finanţelor publice pe termen mediu şi lung.

Prin creşterea transparenţei şi predictibilităţii în domeniul fiscal-bugetar, va fi consolidată încrederea mediului de afaceri, precum şi a consumatorilor. Creşterea economică sustenabilă şi echilibrată va permite creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor.

Document Information

Vor fi o prioritate digitalizarea şi simplificarea interacţiunii dintre instituţiile subordonate Ministerului Finanţelor şi contribuabili prin continuarea şi extinderea proiectelor de debirocratizare la toate nivelurile. Obiectivul de mandat al acestui guvern este operaţionalizarea Băncii Naţionale de Dezvoltare. Pe termen scurt, vom înfiinţa Fondul Român de Investiţii, urmând ca cele două instituţii să fie ulterior integrate.

Reforma finanţelor publice şi a companiilor cu capital de stat Obiective generale Sistemul fiscal-bugetar va fi adaptat la evoluţia economiei, astfel încât să faciliteze creşterea economică, prin: 1. Un set mai clar de obiective şi priorităţi ale politicii sectoriale şi un 25 mod de stabilire a nevoilor bugetare corespunzătoare care să ducă la alocarea resurselor disponibile către domeniile cheie, care sa facă distincţie între cheltuielile discreţionare şi crema de fata antirid vichy pret şi între investiţiile şi cheltuielile curente pe tennen mediu, susţinut de indicatori de rezultat sau de indicatori fiabili.

Revizuirea cadrului legislativ şi instituţional actual al transferurilor financiare dintre bugetul de stat şi bugetele locale în ceea ce priveşte sistemul de echilibrare, sume defalcate cu destinaţie specifică, subvenţii din bugetele unor instituţii din administraţia publică centrală, în baza următoarelor principii: ® să nu se creeze obligaţii în sarcina bugetelor locale fără sursă de finanţare predictibilă şi acoperitoare pentru nevoi; ® la fundamentarea necesarului de finanţare, acolo unde sunt aprobate standarde de cost unităţi de asistenţă socio-medicală, cămine pentru înmatriculați un vehicul anti-îmbătrânire elvețian, centre pentru persoane cu handicap, etc.

Generalizarea regulii de înregistrare a punctelor de lucru, indiferent de număr de angajaţi. Datorie publică Guvernul României va fi nevoit să susţină eforturile financiare necesare modernizării infrastructurii în următorii ani.