Transféré par

Baremes impots 2021 suisse anti aging. Marseille : Zemmour prié par le diocèse de ne pas s'exprimer dans l'enceinte de la «Bonne Mère»

Criticæ færæ crizæ: crizæ færæ criticæ Boris Buden De ce vorbim astæzi, în cîmpul artei, despre critica instituflionalæ?

Les plus beaux villages roumains. Si BRANul?! Mai e puţin până începe toamna, aşa că de ce să nu profiţi de ultimele săptămâni cu soare ca să fugi de smog-ul, aglomeraţia şi betoanele încinse ale oraşului? Nu trebuie să ieşi din România ca să găseşti peisajele rustice superbe din Elveţia sau Franţa, le avem şi noi.

Ræspunsul este foarte simplu: deoarece încæ mai credem cæ arta este intrinsec dotatæ cu puterea de a critica. Desigur, nu ne referim aici doar la critica de artæ, ci la ceva mai mult de atît, la capacitatea artei de a critica lumea øi viafla de dincolo de propriul ei domeniu øi chiar, fæcînd aceasta, de a le schimba pe amîndouæ.

Aceasta include totuøi un oarecare grad de autocriticæ sau, mai exact, practica autoreflexivitæflii critice, ceea ce înseamnæ cæ ne øi aøteptæm — sau cel puflin obiønuiam sæ ne aøteptæm — ca arta sæ conøtientizeze în mod critic condifliile sale de posibilitate, ceea ce înseamnæ, de obicei, condifliile sale de producere.

Aceste douæ concepflii — a conøtientiza condifliile sale de posibilitate øi, respectiv, condifliile sale de producere — indicæ douæ domenii majore ale criticii moderne: domeniul teoretic øi cel practic-politic. Kant a fost cel care a lansat interogaflia asupra condifliilor de posibilitate a cunoaøterii noastre øi care a înfleles în mod explicit aceastæ interogare ca fiind un act de criticæ.

baremes impots 2021 suisse anti aging

De aici înainte se poate spune cæ reflecflia modernæ fie este criticæ — în acest înfleles autoreflexiv —, fie nu este modernæ. Însæ aici nu vom urma aceastæ direcflie teoreticæ a criticii moderne.

În schimb, ne vom concentra asupra înflelesului sæu practic øi politic, care poate fi simplu descris drept o voinflæ de schimbare radicalæ, pe scurt, drept chemarea la revoluflie, care este forma ultimæ de criticæ practicæ øi politicæ.

Francais Roumain

Revoluflia Francezæ nu a fost pregætitæ doar de critica burghezæ a statului absolutist. Ea nu a fost nimic altceva decît aceastæ criticæ in actu, expresia sa ultimæ transformatæ în acfliune politicæ.

baremes impots 2021 suisse anti aging

Ideea de revoluflie ca act ultim al criticii øi-a gæsit expresia cea mai radicalæ în conceptele teoretice øi politice marxiste. Astfel, critica a devenit unul dintre atributele esenfliale ale modernitæflii. Timp de aproape douæ secole, a fi modern însemna pur øi simplu a fi critic: în filosofie, ca øi în chestiunile morale; în politicæ øi în viafla socialæ, ca øi în artæ.

Dar existæ øi un alt concept, care — în chip de complement al sæu — a însoflit pentru multæ vreme ideea øi practica unei critici moderne, [øi anume] conceptul de crizæ. Convingerea cæ ambele, criza øi critica, au ceva în comun, cæ existæ o relafliei autenticæ sau, mai bine zis, o interacfliune între ele fline în egalæ mæsuræ de experienfla modernæ.

Ca atare, un act de criticæ implicæ aproape cu necesitate conøtiinfla unei crize, øi viceversa: un diagnostic de crizæ implicæ necesitatea criticii. De fapt, critica øi criza nu øi-au fæcut apariflia pe scena istoriei în acelaøi timp.

S-a næscut øi s-a dezvoltat din separarea politicii de moralæ, separare pe care critica a adîncit-o øi a menflinut-o în viaflæ de-a lungul întregii epoci moderne. Numai prin procesul criticærii — critica tuturor formelor de cunoaøtere tradiflionalæ, a credinflelor religioase øi a valorilor estetice, critica realitæflii politice øi juridice existente øi, în cele din urmæ, critica rafliunii înseøi — clasa burghezæ ascendentæ s-a putut impune pe sine øi-a putut impune propriile interese øi valori ca fiind cea mai înaltæ instanflæ de judecare, øi astfel øi-a putut dezvolta încrederea în sine øi conøtiinfla de sine de care avea nevoie pentru luptele politice hotærîtoare care aveau sæ urmeze.

În acest context, nu ar trebui subestimat rolul criticii literare øi de artæ, mai ales în ce priveøte dezvoltarea filosofiei moderne a istoriei. A obflinut doctoratul în teorie culturalæ la Universitatea Humboldt din Berlin. Eseurile øi articolele sale se înscriu în zona filosofiei, politicii, criticii culturale øi criticii de artæ. În timp ce pentru gînditorii iluminiøti revoluflia este un sinonim pentru un progres istoric inevitabil, care survine cu necesitate, precum un fel de fenomen natural, Rousseau o înflelege drept expresia ultimæ a crizei, care aduce cu baremes impots 2021 suisse anti aging starea de insecuritate, dezagregare, haos, noi contradicflii etc.

În legæturæ cu criza — pe care a pregætit-o øi inifliat-o —, critica îøi pierde naivitatea originaræ øi presupusa ei inocenflæ. De acum înainte, critica øi criza merg mînæ în mînæ, configurînd epoca modernæ a ræzboaielor civile øi a revolufliilor, care, în loc sæ producæ progresul istoric aøteptat, cauzeazæ dezagregæri haotice øi obscure procese regresive, adesea complet scæpate de sub controlul raflional.

Interacfliunea dintre criticæ øi crizæ este unul dintre atributele majore a ceea ce a fost conceptualizat baremes impots 2021 suisse anti aging drept dialectica iluminismului. A spune cæ ceva a intrat în crizæ însemna mai presus de toate a spune cæ s-a învechit, adicæ øi-a pierdut dreptul de baremes impots 2021 suisse anti aging exista øi, ca atare, ar trebui înlocuit cu ceva nou.

Critica nu este nimic altceva decît actul acestei judecæfli, care înlesneøte moartea rapidæ a vechiului øi naøterea færæ complicaflii a noului. Acest lucru se aplicæ øi artei moderne, care urmeazæ øi ea dialectica unei critici øi a crizei formelor sale.

Aøa se face, de pildæ, cæ înflelegem realismul drept reacflie criticæ la criza romantismului sau ideea de artæ abstractæ drept criticæ a artei figurative, care øi-a epuizat potenflialul øi, prin urmare, a intrat în crizæ.

baremes impots 2021 suisse anti aging

La fel, øi arta modernæ — mai ales în cadrul romantismului — a fost adesea înfleleasæ drept criticæ a vieflii obiønuite, a obiønuitului ca atare, ceea ce înseamnæ critica unei viefli care øi-a pierdut autenticitatea sau sensul — adicæ o viaflæ care a intrat øi ea într-un soi de crizæ. Sæ ne întoarcem acum la întrebarea dacæ, pentru noi, aceastæ dialecticæ a criticii øi a crizei mai are vreo relevanflæ astæzi. Am avut ocazia, acum cîteva luni, în Austria, de a adresa în mod direct aceastæ întrebare.

baremes impots 2021 suisse anti aging

Am moderat o discuflie a cærei temæ era moøtenirea avangardei artistice în prezentul Europei de Est postcomuniste. Am sperat cæ toatæ lumea va fi de acord cu mine cînd am spus cæ avangarda ræmîne încæ cel mai radical caz de criticæ modernistæ de artæ — atît în termenii unei critici a artei tradiflionale a timpului ei, cît øi în termenii unei critici a realitæflii existente, [derulatæ] exact în momentul crizei sale — recunoscutæ øi admisæ pe scaræ largæ.

Dupæ cinci ore de dezbatere, concluzia a fost cæ experienfla criticæ a artei de avangardæ nu este de niciun folos astæzi, cel puflin nu în Europa de Est. De fapt, numai reprezentantul Turciei era pregætit sæ ia subiectul în serios øi credea cæ, pentru noi, poziflia criticæ a avangardei mai este încæ relevantæ astæzi. Cea mai fæfliøæ øi cea mai radicalæ respingere a chestiunii avangardei a venit din partea reprezentantului Republicii Cehe.

El a susflinut cæ raportarea la avangardæ este, în fond, o problemæ de generaflii. Dupæ pærerea lui, doar o generaflie mai vîrstnicæ de artiøti øi istorici de artæ mai vede încæ o oarecare provocare în avangardæ øi este preocupatæ de aceastæ chestiune.

Generaflia mai tînæræ, crede el, a depæøit deja problema semnificafliei politice a artei sau a relafliilor dintre politicæ øi esteticæ. Generaflia mai vîrstnicæ, a exemplificat el, încæ mai discutæ vehement dacæ ar trebui sau nu sæ luæm în considerare semnificaflia politicæ a operei lui Leni Riefenstahl.

Pentru generaflia mai tînæræ, dimpotrivæ, aceastæ chestiune pur øi simplu nu mai conteazæ. Aceøtia au, ca sæ spunem aøa, o intuiflie directæ a artei sale, lipsitæ de vreo conotaflie politicæ.

Îi væd arta aøa cum este ea cu adeværat — o artæ puræ, cu semnificaflia ei puræ øi valoarea ei esteticæ puræ. În fond, nu mæ interesa deloc acest subiect, de vreme ce îi cunosc pe aceøti oameni øi le cunosc domeniile de interes, aøa cæ, la drept vorbind, nu m-am aøteptat ca ei sæ fie cu adeværat interesafli de avangardæ.

Totuøi, o altæ chestiune mi s-a pærut a fi cu mult mai interesantæ acolo. Participanflii erau de fapt tofli membri ai aøa-numitului Transit-Project. Acesta este un proiect care a fost lansat acum cîfliva ani de cætre o bancæ austriacæ, cu scopul de a sprijini arta din Europa de Est.

Participanflii erau reprezentanfli ai proiectului în flærile lor. De vreme ce øtiu cæ banca respectivæ a cîøtigat o sumæ enormæ de bani în Europa de Est, am fost curios [sæ aflu] dacæ baremes impots 2021 suisse anti aging au un punct de vedere asupra acelui fapt, adicæ asupra modului în care sînt plætifli crema de fata cu venin de vipera munca lor artisticæ sau asupra rolului artei øi a finanflærii artei în aceste circumstanfle.

Motivaflia mi-a fost furnizatæ øi de un articol, care a fost publicat în zilele acelea în cotidianul vienez Der Standard. Era un articol despre profiturile realizate de bæncile øi de companiile de asiguræri austriece în Europa de Est. Se putea citi acolo, de exemplu, cæ aøa-numita cifræ de afaceri a crema ochi apivita Generali Holding Viena o companie de asiguræri se triplase în anul precedent.

Profitul anual net se dublase în acelaøi an. Ne putem întreba doar cum de a fost cu putinflæ aøa ceva. Tocmai datoritæ expansiunii spre est a companiei — øi a bæncilor austriece, de asemenea — se pot realiza asemenea profituri.

Covid : Angela Merkel a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

Am dorit ca participanflii sæ atingæ cumva aceastæ chestiune sau, vorbind mai deschis, am vrut sæ provoc apariflia unei critici oarecare. Din nefericire, nu a mers. Nimeni nu a considerat cæ meritæ sæ se menflioneze condifliile economice, materiale ale producerii artei lor.

Se pare cæ, în Europa postcomunistæ, moøtenirea criticæ a avangardei este în cele din urmæ moartæ. Mai mult decît atît, se pare cæ nu existæ niciun interes autentic în rîndul tinerilor artiøti faflæ de critica baremes impots 2021 suisse anti aging, adicæ faflæ de ceea ce am numit mai sus autocriticæ: conøtientizarea criticæ a condifliilor de posibilitate a artei lor, ceea ce înseamnæ condifliile producerii sale. Motivul pentru care lucrurile stau astfel este evident: percepflia noastræ asupra criticii avangardei este încadratæ, mai presus de toate, de experienfla istoricæ a comunismului.

Aceasta înseamnæ cæ experienfla avangardei, precum øi experienfla criticii radicale, ni se înfæfliøeazæ astæzi doar din perspectiva noastræ postcomunistæ posttotalitaræ sau postideologicæadicæ drept un fenomen al trecutului nostru, drept un fenomen, pentru a utiliza conceptul lui Fukuyama, al unui nivel inferior al evolufliei ideologice a omenirii sau drept ceva care aparfline, ca problematicæ — pentru a prelua cuvintele colegului ceh — unei generaflii mai vîrstnice care, mai devreme sau mai tîrziu, se va stinge.

Din cîte øtiu eu, nu numai cæ este încæ în viaflæ, dar îøi øi demonstreazæ, în anumite domenii, superioritatea faflæ de capitalism. Da, mæ refer într-adevær la China de astæzi. Væ rog sæ nu îmi spunefli cæ acesta nu este adeværatul comunism. Nu a existat niciodatæ un comunism adeværat. Îmi aduc foarte bine aminte cæ, din perspectiva comunismului iugoslav — respins øi el adesea, din pricina economiei de piaflæ, ca nefiind un comunism autentic, adeværat —, comunismul sovietic øi cel din întregul bloc estic era definit drept un fel de capitalism de stat.

À lire aussi Face au Covid, Angela Merkel se résout à court-circuiter les Länder «Je suis contente d'avoir reçu aujourd'hui vendredi ma première dose avec AstraZeneca», indique la chancelière allemande, citée dans un tweet de Steffen Seibert qui montre aussi le certificat de vaccination. La chancelière, âgée de 66 ans, entre dans la catégorie d'âge du public éligible à la vaccination par le sérum anglo-suédois. Ce vaccin anti-Covid, dont l'utilisation avait un temps été suspendue mi-mars, est en effet restreint en Allemagne aux plus de 60 ans, en raison de rares cas de thromboses repérés en Europe.

De ce nu învæflæm atunci despre critica radicalæ øi despre autocriticæ de la comuniøtii chinezi, care par în mod evident sæ fi avut mai mult succes decît tovaræøii lor occidentali? Dar înainte de a întreba cea mai înaltæ autoritate teoreticæ a comunismului chinez despre adeværata semnificaflie a criticii øi a autocriticii, permitefli-mi sæ væ reamintesc un fapt istoric: în realitatea istoricæ a secolelor XIX øi XX, ideea revolufliei comuniste a devenit ea însæøi o instituflie — sub forma miøcærii comuniste, adicæ sub forma partidelor politice comuniste.

baremes impots 2021 suisse anti aging

Ca instituflie, miøcarea comunistæ øi-a dezvoltat øi ea propria instituflie a criticii, instituflia aøa-numitei autocritici, care a jucat un rol extrem de important în istoria miøcærii comuniste: acela de a-l informa pe subiectul conøtient de sine al acfliunii revoluflionare øi, mai tîrziu, al comunitæflii socialiste.

Pentru preøedintele Mao, conøtiincioasa practicæ a autocriticii a fost una dintre cele mai importante caracteristici ce distingeau un partid comunist de toate celelalte partide politice. Pentru noi, acestea sunæ astæzi foarte amuzant, ca un basm ideologic pentru copii, dar permitefli-mi sæ semnalez o contradicflie crucialæ în conceptul lui Mao de autocriticæ: nu are absolut nimic de-a face cu criza capitalismului sau cu orice alt fel de crizæ.

Deøi Mao descrie autocritica de tip comunist drept cea mai eficientæ armæ a marxism-leninismului, nu motiveazæ folosindu-se de principiile ideologice ale marxism-leninismului. Dimpotrivæ, propria sa definiflie a autocriticii pare sæ fie complet neideologicæ, pur øi simplu o chestiune de bun-simfl comun: e mai bine sæ ai o faflæ curatæ decît una murdaræ, o cameræ curatæ e preferabilæ uneia pline de praf, microbii dæuneazæ sænætæflii etc.

Fiscalité en suisse

De ce aceastæ trivializare? Øi, ceea ce este încæ øi mai baremes impots 2021 suisse anti aging, unde este criza, unde a dispærut, de ce a pierit subit?

Lista Httpeurovoc - Europa.eu

De ce aceastæ formæ specificæ de criticæ comunistæ — o autocriticæ care nu are legæturæ cu niciun fel de crizæ? Atît criza capitalismului, cît øi critica sa s-au contopit într-o singuræ instituflie, sub forma miøcærii politice comuniste, în interiorul cæreia este imposibil sæ se distingæ una de cealaltæ.

Cu alte cuvinte, tocmai în acest proces de contopire au devenit una exteriorul celeilalte. Pentru miøcarea comunistæ, criza capitalismului era dintr-odatæ în afaræ, în exteriorul propriei instituflii. Dar øi pentru capitalism, critica propriei crize poate fi perceputæ acum doar ca venind din exteriorul sæu. Consecinfla este imposibilitatea comuniøtilor de a se percepe ca fæcînd parte din criza capitalistæ øi, prin urmare, în loc sæ o rezolve prin critica lor, au reuøit în cele din urmæ sæ o fortifice, sæ o facæ mai eficientæ, ceea ce înseamnæ cæ au reuøit sæ îi confere durabilitate sau, pur øi simplu, sæ o permanentizeze.

Problema a fost cæ niciodatæ comunismul øi capitalismul sau, dacæ preferafli, capitalismul [înfleles] drept crizæ øi critica sa comunistæ nu au ajuns în punctul unei excluderi reciproce radicale, ci, dimpotrivæ, s-au ajutat reciproc în momente de crizæ.

Résistance anticommuniste roumaine

De ce-am uita cæ tocmai capitalul american a ajutat Rusia boløevicæ sæ-øi revinæ din dezastrul ræzboiului civil? De ce sæ uitæm rolul artei în aceastæ poveste? Dupæ cum bine se øtie, sovieticii dædeau unele dintre cele mai valoroase øi mai scumpe opere de artæ, în cea mai mare parte picturi franceze din secolul al XIX-lea, în schimbul noii tehnologii industriale din Statele Unite. În jargonul nostru liberal, am descrie aceasta drept o situaflie perfectæ în care toatæ lumea are de cîøtigat.

O parte putea scæpa de ceea ce a considerat atunci a fi lipsit de sens øi depæøit din punct de vedere istoric, adicæ de arta burghezæ, în timp ce cealaltæ parte putea sæ îøi extindæ pieflele, sæ absoarbæ forfla de muncæ disponibilæ øi, în consecinflæ, sæ stabilizeze starea socialæ, sæ îøi liniøteascæ clasa muncitoare, adicæ sæ previnæ criza.

Trains de réfugiés roumains fuyant la Bucovine, occupée par les troupes soviétiques. En marsl' Armée rouge envahit la Bucovine septentrionale, alors province du Royaume de Roumanieallié du Troisième Reich. Le premier acte de résistance est officiel et organisé par le grand état-major roumain : un bataillon spécial, unité territoriale de l'Armée roumaine est créé [4] et entraîné pour lutter contre l'envahisseur soviétique [5] et le NKVD : le Bataillon fixe régional de Bucovine ro. Réfugiés de Bessarabie fuyant l'occupation en juin

Acest lucru nu a fost posibil deoarece boløevicii erau niøte baremes impots 2021 suisse anti aging incapabili de a recunoaøte adeværata valoare a operelor de artæ pe care le deflineau, dupæ cum cred astæzi mulfli anticomuniøti nætîngi. Nici vorbæ. Boløevicii cunoøteau foarte bine, iar aceasta conform logicii capitaliste pure, valoarea de piaflæ a acelor opere de artæ. Le tratau exclusiv ca pe niøte mærfuri. Dar acest lucru a devenit posibil numai dupæ ce acele opere de artæ s-au devalorizat artistic, dupæ ce øi-au pierdut valoarea artisticæ în urma unei critici autentice a artei.

În realitate, tocmai arta de avangardæ a declarat criza artei tradiflionale øi — în cadrul a ceea ce consideræm astæzi a fline doar de istoria artei — a criticat radical toate acele picturi franceze øi le-a distrus valoarea artisticæ. Mai mult decît atît, acum tocmai arta de avangardæ însæøi avea nevoie de fabrici øi de mase de oameni ai muncii — pentru a-øi articula principiile artistice øi pentru a-øi produce propriile valori artistice —, nu de acid hialuronic in buze contraindicatii øi magazii în care sæ-øi colecflioneze operele de artæ øi care sæ le prezinte unei audienfle de care nu le pæsa øi care de fapt le provoca dezgust.

Øi cine îi putea furniza aceste fabrici øi clasa muncitoare de care avea nevoie?

Covid-19 : Angela Merkel a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

Tehnologia industrialæ americanæ, aøadar capitalismul. Acesta este un exemplu excelent al manierei în care criza øi critica artei øi a capitalismului deopotrivæ pot sæ funcflioneze împreunæ cu succes, desigur, în cadrul unui context general capitalist, pentru a produce — normalitatea! Un alt exemplu al manierei în care capitalismul øi comunismul pot funcfliona în armonie este, desigur, China de astæzi. Este vorba aici — pentru a traduce realitatea în dialectica unei crize øi a criticii sale — tocmai despre autoritatea unei critici instituflionalizate a capitalismului, adicæ autoritatea Partidului Comunist Chinez care ajutæ astæzi criza capitalismului sæ supraviefluiascæ, adicæ sæ persiste.

Nu doar deschizînd lumii capitalului corporatist global cea mai mare piaflæ, ci øi furnizîndu-i muncæ ieftinæ øi foarte disciplinatæ. Aceasta nu se întîmplæ, dupæ cum cred atît de mulfli, deoarece comuniøtii chinezi au trædat principiile centrale ale ideii comuniste, adicæ au încetat sæ critice capitalismul øi au început sæ îl îmbunætæfleascæ. Nu l-au trædat pe Mao. Dimpotrivæ, ræmîn loiali adeværatei sale moøteniri. Putem noi fi gata sæ îngæduim ca praful øi microbii politici sæ ne murdæreascæ feflele noastre curate øi sæ ne distrugæ organismele noastre sænætoase?

Numai spre reamintire: faimoasele simulacre de procese staliniste nu ar fi fost niciodatæ posibile færæ instituflia autocriticii øi a sacrificiului personal. Dupæ cum bine se øtie astæzi, acestea au fost introduse la începutul anilorexact în momentul în care colectivizarea a început sæ genereze consecinfle dezastruoase, adicæ atunci cînd societatea sovieticæ a intrat într-o crizæ profundæ.

Tocmai autocritica a servit atunci proiectærii acestei crize într-un exterior, prezentærii ei drept un efect al subversiunii din exterior, drept lucrare a spionilor øi a agenflilor imperialiøti. Critica — sub forma autocriticii comuniste — baremes impots 2021 suisse anti aging fost întrebuinflatæ sau, dacæ vrefli, a fost deturnatæ [misused] nu pentru a dezvælui adeværata crizæ øi antagonismele ei øi pentru a interveni asupra ei ceea ce ar fi constituit o abordare marxistæ clasicæci, dimpotrivæ, pentru a o ascunde øi, baremes impots 2021 suisse anti aging, pentru a o permanentiza, adicæ pentru a transforma sau traduce criza într-un soi de normalitate.

Ceea ce este tipic pentru situaflia actualæ: nu sîntem nici capabili de a exersa experienfla timpul prezent drept crizæ, nici nu încercæm sæ devenim subiecfli printr-un act de criticæ.

legislatie

În epoca modernismului clasic, experienfla crizei a fost întotdeauna aceea a unei posibilitæfli efective a unei rupturi, iar experienfla criticii era aceastæ rupturæ însæøi.

Astæzi sîntem în mod evident incapabili de a mai avea o astfel de experienflæ. Nu existæ niciun fel de experienflæ a vreunei interacfliuni dintre crizæ øi criticæ.

  1. Aplice elvețiene anti-îmbătrânire pentru baie
  2.  Ну что, вы решили.
  3. Lista Httpeurovoc - iasengarden.ro | PDF | Union européenne | Commission européenne
  4. Сьюзан едва успела взбежать на верхнюю площадку лестницы и вцепиться в перила, когда ее ударил мощный порыв горячего ветра.

Avertismentul lui Giorgio Agamben — potrivit cæruia una dintre cele mai importante experienfle ale timpului noastru este incapacitatea noastræ de a-l traduce într-o experienflæ — nu poate fi pur øi simplu ignorat. Rezultatul este o criticæ permanentæ, oarbæ faflæ de crizæ, øi o crizæ permanentæ, surdæ faflæ de criticæ, pe scurt — o armonie perfectæ!

Mao: a se vedea pe internet.

baremes impots 2021 suisse anti aging

Traducere de Andreea Lazær.