STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI ÎN URMĂTORII 20 DE ANI - PDF Free Download

Anti aging swiss red scex,

Vlad, Valentin Ionel coord. Ioan Dumitrache, m. Bogdan C. Simionescu Introducere

Vladimir Răsvan Prof. Philippe Trigano Scurtă prezentare a lucrării de doctorat Sisteme hipermedia dinamice adaptive Peisajul e-learning-ului actual este dominat de așa numitele Learning management systems LMSprecum Blackboard, Moodle, ATutor sau dotLRN; acestea reprezintă sisteme integrate care oferă suport pentru o gamă largă de activități din procesul de e-learning.

Water Resources Management in Romania | PDF | Water Pollution | River

Astfel profesorii pot utiliza LMS pentru a crea cursuri și seturi de teste, pentru a comunica cu studenții, pentru a monitoriza și nota progresul acestora; studenții pot învăța, comunica și colabora prin intermediul LMS. Problema este că LMS-urile nu oferă servicii personalizate, tuturor studenților oferindu-li-se accesul la aceleași materiale educaționale și instrumente de lucru, indiferent de nivelul de cunoștințe, scopurile și interesele acestora.

Sistemele hipermedia educaționale adaptive adaptive educational hypermedia systems — AEHS încearcă să ofere o alternativă la această abordare neindividualizată, oferind servicii diverse adaptate profilului studenților.

Negm et al.

Aceste sisteme adaptive mențin un model al utilizatorului scopuri, prefe - rințe, nivel de cunoștințe pe care îl utilizează pe tot parcursul interacțiunii cu utilizatorul în scopul de a se adapta nevoilor acestuia.

Scopul acestei adaptări este maximizarea satisfacției studentului, a vitezei de învațare eficiență și a performanțelor obținute eficacitate. Teza noastră se concentrează pe stilul de învațare al studentului ca și criteriu de adaptare, acesta fiind unul din factorii anti aging swiss red scex rol important în procesul de învățare. Stilul de învățare reprezintă tot ceea ce este caracteristic unui individ atunci the skin shop crema cu sistem de melci învață — modul de abordare a sarcinii de învățare, strategiile cognitive adoptate pentru a îndeplini sarcina respectivă.

  1. Ulei de lamaie pentru fata impotriva ridurilor
  2. Он очутился в огромной комнате - бывшем гимнастическом зале.

De exemplu, unii studenți preferă reprezentările grafice și rețin cel mai bine ceea ce văd, alții preferă materialele audio și rețin cel mai bine ceea ce aud, iar alții preferă textul și rețin cel mai bine ceea ce citesc.

Thus teachers can use LMS for the creation of courses and test suites, for communicating with the students, for monitoring and evaluating their anti aging swiss red scex students can learn, communicate and collaborate by means of LMS. Adaptive educational hypermedia systems AEHS try to offer an alternative to this non-individualized instruction approach, by providing various services adapted to the learner profile. The purpose of this adaptation is to maximize the subjective learner satisfaction, the learning speed efficiency and the assessment results effectiveness.

The focus of our thesis is on the learning style as the adaptation criterion, since it is one of the individual differences that play an important role in learning, according to educational psychologists. Learning style refers to the individual manner in which a person approaches a learning task. For example, some learners prefer graphical representations and remember best what they see, others prefer audio materials and remember best what they hear, while others prefer text and remember best what they read.

  • Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

There are students who like to be presented first with the definitions followed by examples, while others prefer abstract concepts to be first illustrated by a concrete, practical example. Similarly, some students learn easier when confronted with hands-on experiences, while others prefer traditional lectures and need time to think things through. Some students prefer to work in groups, others learn better alone.

These are just a few Povestea doctoratului meu - domeniul automatică, știința calculatoarelor și tehnologia informației concrete. Similar, unii studenți învață mai ușor din experiența practică, în timp ce alții preferă cursurile tradiționale. De asemenea, unii studenți preferă să învețe în grup, în timp ce alții învață mai bine individual.

anti aging swiss red scex

Acestea sunt doar câteva exemple din numeroasele preferințe legate de modalitatea perceptuală, organizarea și procesarea informației, raționament, aspecte sociale etc, toate putând fi incluse în conceptul de "stil de învățare". Problemele de cercetare identificate și abordate în această teză includ: 1.

Ce model de stil de învățare este cel mai potrivit pentru utilizarea într-un AEHS și cum pot fi diagnosticate stilurile de învățare? Am încercat de asemenea să răspundem la întrebări precum: Cum poate fi creat un model cantitativ corespunzător unor constructe psihologice complexe?

anti aging swiss red scex

Ce informații despre comportamentul studenților sunt necesare pentru a putea identifica preferințele de învățare ale acestora? Care este modalitatea prin care un AEHS se poate adapta din punct de vedere al stilului de învățare? În acest context a trebuit să identificăm tehnologiile de adaptare asociate fiecărei preferințe de învățare și să definim regulile de adaptare corespunzătoare.

  • Vlad, Valentin Ionel coord.
  • Povestea doctoratului meu - uefiscdi

Cum poate fi construit un sistem educațional adaptiv bazat pe stilurile de învățare și cât de eficient este? Pe baza metodelor și tehnicilor propuse pentru modelare și adaptare am proiectat și implementat o astfel de platformă de e-learning, numită WELSA Web-based Educational system with Learning Style Adaptation. Am încercat de asemenea să răspundem la întrebări precum: care este modalitatea optimă de reprezentare a modelului domeniului, studentului și adaptării?

anti aging swiss red scex

Care este relația dintre preferințele studentului și caracteristicile adaptive ale sistemului? Ce criterii sunt necesare pentru evaluarea sistemului rezultat?

Destinaţiile preferate. Verifica ceea ce oamenii sunt în căutarea pentru acum:

Teza este structurată în 7 capitole. În Capitolul 1 "Introducere" sunt prezentate motivația și tema tezei, precum netezirea ridurilor recenzii direcțiile de cerce - tare investigate.

Capitolul 2 "Sisteme hipermedia educațio - nale adaptive" prezintă stadiul actual al cunoașterii în domeniul AEHS. Capitolul include un studiu exhaustiv al literaturii de specialitate, cuprinzând aspecte legate de sistemele hipermedia adaptive, adaptivitatea în e-learning, modelarea studentului, nivele, tehnologii și modele de adaptare, metodologia de evaluare.

Sunt prezentate de asemenea câteva exemple reprezentative de sisteme hipermedia educaționale adaptive. Capitolul 3 "Stilurile de învățare în siste me - le educaționale adaptive" introduce conceptul de stil de învățare, precum și implicațiile pedagogice ale acestuia.

Uploaded by

Sunt abordate de asemenea aspecte legate de integrarea stilurilor de învățare în AEHS: trăsăturile specifice ale acestor sisteme learning style based adaptive educational systems - LSAES precum și câteva exemple reprezentative. Primul pas pentru furnizarea de adaptivitate îl reprezintă selectarea unei taxonomii corespunzătoare de stiluri de învățare.

Majoritatea sistemelor LSAES actuale se bazează pe un singur model de stil de învățare, precum modelul Felder-Silverman, modelul VARK, modelul lui Honey-Mumford, mode - lul abordării învățării al lui Biggs sau modelul depenexamples of the many different preferences related to perception modality, processing and organizing information, reasoning, social aspects etc, all of which can be included in the learning style concept. The research questions that we anti aging swiss red scex throughout this thesis are: 1.

Document Information

What learning style model is most appropriate for use in AEHS and how can learning style be diagnosed? Furthermore we address questions such as: What learning style characteristics should be diagnosed and adapted to?

How can we create a quantitative model of complex psychological constructs?